Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

Podmínky Partnerského provizního systému

provozovaného na webové stránce eshop.essente.cz (dále také jako „Podmínky systému“)
 
Provozovatelem webové stránky a Partnerského provizního systému je společnost MAKO BUTTERFLY s.r.o. se sídlem: Hlavní 1006, 250 85 Bašť, Praha-východ
 
IČ: 26487209
Tel. č.: +420 257 219 115
E-mail: info@kosmetika-mako.cz
(dále také jako „Provozovatel“)
 
 1. Úvodní ustanovení

  1. Cílem Partnerského provizního systému je propagace produktů nabízených Provozovatelem k prodeji na webové stránce eshop.essente.cz (dále také jako „Produkty“) partnery, kterým je za propagaci Produktů při splnění sjednaných podmínek vyplácen zpětný bonus.
  2. Toto upravují podmínky využívání Partnerského provizního systému (dále jako „Partnerský systém“) Provozovatelem, zejména způsob využití partnerských kódů a podmínky pro vznik nároku na zpětný bonus a jeho vyplácení.
  3. Partnerem (dále jako „Partner“) je proškolená Essenté Specialistka, která aktivně pracuje se značkou Essenté a plní stanovené obratové podmínky pro udržení statusu Essenté Specialista.
 2. Definice a výklad pojmů

  1. „Partnerský systém“ – program, umožňující získat zpětné bonusy z doporučených a uskutečněných nákupů na webové stránce eshop.essente.cz.
  2. „Podmínky systému“ – znamenají Podmínky Partnerského provizního systému.
  3. „Provozovatel“ - Provozovatelem Partnerského provizního systému je firma MAKO BUTTERFLY s.r.o.
  4. „Partner“ je Essenté Specialistka registrovaná do Partnerského provizního systému.
  5. „Webová stránka“ – je internetová stránka eshop.essente.cz, na které je možné zakoupit produkty Provozovatele.
  6. „Produkty“ – kosmetické přípravky, které nabízí Provozovatel na internetové stránce eshop.essente.cz.
  7. „Partnerský kód“ – speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem po registraci a odsouhlasení podmínek Partnerského provizního systému.
  8. „Zákazník partnera“ – osoba nakupující na doporučení Partnera produkty na internetové stránce eshop.essente.cz.
 3. Registrace do Partnerského provizního systému

  1. Registrace Partnera do Partnerského systému probíhá vyplněním registračního formuláře dostupného na webové stránce eshop.essente.cz a jeho následným elektronickým odesláním Partnerem Provozovateli. Okamžikem odeslání registrace je Partner povinen dodržovat Pravidla systému.
  2. Po registraci Podmínek systému bude Partnerovi zpřístupněn jeho unikátní partnerský kód, (dále jen jako „Partnerský kód“) a zároveň je nezbytné, aby měl Partner platnou registraci na webové stránce  eshop.essente.cz
  3. Partner je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu na webové stránce eshop.essente.cz před zneužitím třetími osobami a Provozovateli plně odpovídá za škodu, která by Provozovali zneužitím přihlašovacím údajů vznikla.
 4. Podmínky a způsob propagace Produktů

  1. Partner podpisem Podmínek systému získává možnost vyplácení zpětného bonusu za propagaci a následný uskutečněný nákup Produktů. Propagací se rozumí především, ale nikoliv výlučně, uvedení reference a odkazu na Produkty Provozovatele na sociálních sítích, blozích, diskusních fórech nebo jiných webových stránkách.
  2. Přidělený Partnerský kód může zákazník Partnera využít v posledním čtvrtém kroku „Shrnutí objednávky“ při dokončení nákupu na webové stránce eshop.essente.cz  nebo přiřazení kódu může probíhat pomocí URL adresy odkazu. Oba způsoby jsou trvalé a platné pro všechny budoucí nákupy zákazníka Partnera po celou dobu probíhající aktivní spolupráce s daným Partnerem a platnosti Podmínek systému.
  3. Partner je povinen při propagaci Produktů chránit dobré jméno a pověst Provozovatele a vyvarovat se jakýchkoliv způsobů propagace, uvádění nepravdivých informací nebo jiných jednání, kterými by mohlo být dobré jméno nebo pověst Provozovatele poškozeno nebo ohroženo.
  4. Partner je povinen chránit dobré jméno Provozovatele i v rámci výběru webových stránek, prostřednictvím kterých propaguje Produkty Provozovatele. Je zakázáno propagovat Produkty Provozovatele prostřednictvím webových stránek s pornografickým obsahem nebo webových stránek, které obsahují nelegální obsah nebo jinak porušují nebo vybízejí k porušování právních předpisů nebo dobrých mravů. V případě pochybností o vhodnosti webových stránek je Partner povinen vyžádat si předchozí souhlas Provozovatele.
  5. Při propagaci Produktů musí Partner postupovat v souladu s veškerými provozními i jinými pravidly webových stránek, prostřednictvím kterých Produkty propaguje. Je zakázáno propagovat Produkty způsobem, který by mohl být posouzen jako nevyžádané marketingové sdělení. Zasílání propagačních e-mailů, textových nebo jakýchkoliv jiných zpráv konkrétním osobám je možné pouze pokud daná osoba s touto formou propagace vyslovila předchozí souhlas v souladu s právními předpisy.
  6. Partnerovi mohou být na vyžádání poskytnuty textové, obrazové a další materiály, které je Partner oprávněn používat k propagaci Produktů Provozovatele. Partner není oprávněn používat zpřístupněné materiály pro žádné jiné účely než k propagaci Produktů Provozovatele podle Podmínek systému. Zpřístupněné materiály nesmí být ze strany Partnera bez předchozího souhlasu Provozovatele žádným způsobem měněny nebo upravovány, ať už by se jednalo o úpravy obsahu nebo grafického vzhledu.
  7. Na žádost Provozovatele je Partner povinen předložit Provozovateli ke schválení veškeré další materiály, které používá nebo má v úmyslu použít v rámci propagace Výrobků Provozovatele.
  8. Pokud Provozovatel materiál neschválí, není Partner oprávněn jej v rámci propagace používat.
 5. Zpětný bonus

  1. Partner má nárok na zpětný bonus za každého zákazníka, který zakoupí Produkt nebo Produkty Provozovatele s použitím přiděleného Partnerského kódu, a to, pokud bude plně uhrazena požadovaná kupní cena Produktu, ve lhůtě podle zákona nebo obchodních podmínek Provozovatele a nebude od kupní smlouvy odstoupeno. Partnerovi nárok na zpětný bonus nevzniká, pokud Zákazník objednávku Produktů zruší, za objednané Produkty nezaplatí nebo od kupní smlouvy odstoupí.
  2. Partnerovi nevznikne nárok na zpětný bonus v případě, kdy v době nákupu Produktů má zákazník již přidělený Partnerský kód jiného Partnera nebo v případě, kdy ze strany Partnera dojde k jakémukoliv podvodnému či nekalému jednání směřujícímu k neoprávněnému zvýšení provize. Pokud uvedeným jednáním vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
  3. Výše zpětného bonusu je stanovena na 10 %.  Partner má nárok na zpětný bonus vždy na konci každého kalendářního čtvrtletí. Výše bonusu bude partnerovi oznámena a odečtena z nejbližší následující objednávky ve formě slevy na nákup zboží.
  4. Na základě písemné žádosti mohou být Partnerovi zpřístupněny detailnější údaje o počtu nákupů, z nichž byla vypočítána výše získaného zpětného bonusu.
  5. Pokud bude mít Partner pochybnosti o správnosti údajů evidovaných v Provizním systému, je oprávněn požádat Provozovatele prostřednictvím e-mailu o jejich přezkum. Žádost o přezkum je nutné zaslat Provozovateli nejpozději do 30 dnů od čtvrtletní uzávěrky, do jejíž období nákupy spadají. V žádosti o přezkum musí Partner přesně uvést, které údaje zpochybňuje a v čem spatřuje jejich nesprávnost, a připojit všechny informace a podklady k posouzení jeho žádosti. Provozovatel je povinen žádost Partnera posoudit a odpovědět na ni nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.
 6. Doba trvání registrace do Partnerského systému a její ukončení

  1. Registrace do Partnerského provizního systému je uzavírána na dobu neurčitou.
  2. Registrace může být ukončena vzájemnou dohodou mezi Provozovatelem a Partnerem.
  3. Provozovatel i Partner jsou oprávněni kdykoliv, i bez udání důvodu, registraci ukončit. Informace však musí být druhé straně doručena písemně nebo e-mailem, přičemž e-mailová zpráva nemusí být opatřena zaručeným elektronických podpisem. Registrace zaniká desátým dnem po doručení oznámení druhé straně.
  4. Provozovatel i Partner jsou rovněž oprávněni registraci ukončit, a to v případě, že druhá strana podstatným způsobem porušila Podmínky systému, a toto porušení nenapravila do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva druhé strany k odstranění porušení. Pokud dojde k ukončení registrace ze strany Provozovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto Podmínek systému nebo právních předpisů vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Podmínky systému, stejně tak jako práva a povinnosti v Podmínkách systému neupravená, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli Partnerský provizní systém zrušit či jednostranně Podmínky systému změnit. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že Podmínky systému byly změněny, a to prostřednictvím zprávy zaslané na registrační e-mail Partnera. Změny nabydou účinnosti 10. den od jejich oznámení Provozovatelem. V případě, že Partner do nabytí účinnosti neinformuje Provozovatele o tom, že s provedenými změnami Podmínek systému nesouhlasí, má se za to, že s novým zněním pravidel souhlasí od okamžiku jejich účinnosti. Sdělení Partnera o tom, že s novým zněním Podmínek systému nesouhlasí, zaslané elektronicky Provozovateli do nabytí účinnosti nového znění, se považuje za výpověď registrace, přičemž výpovědní lhůta a ukončení registrace se řídí čl. 6.3. Po dobu trvání výpovědní doby se vztah mezi Partnerem a Provozovatelem řídí dosavadním zněním Pravidel.
  3. V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.
  4. Tyto Podmínky systému vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 6. 2021

Expresní dodání Dopolední objednávky expedujeme ještě tentýž den

Bonusy Při nákupu nad 1500 Kč doručení zdarma, nad 5000 Kč množstevní slevy

Doprava Zboží vám zašleme ověřenými doručovateli

Česká kosmetika Celý vývoj a výroba probíhá výhradně na území ČR

PayU platební metody
Moderní eshop od  Webmiumeshop